www.godla.edu.pl

www.godla.edu.pl - Oferujemy Godła Polski dla szkół i instytucji - godła papierowegodła gabinetowegodła do auli i audytoriów - największy wybórniskie cenyGodło RPgodło Rzeczpospolitej Polskiejgodło gabinetowegodło z orłem papierowegodło polskigodło szkolnegodło urzędowe - wszystko dostępne od zaraz


Godła państwowe jest to symbol rozpoznawczy narodu – jego historii, tożsamości a także aspiracji. Godło, flaga a także hymn, to dobro wspólne całego społeczeństwa dlatego muszą być przedmiotem pielęgnacji a także szacunku. Dla rozwoju narodu jego symbole narodowe mają zasadnicze znaczenie. Ich rola była szczególnie widoczna w okresie braku państwowości.

Z tego względu powinnością wszystkich organów państwa, które wykonują służebną funkcję w stosunku do obywateli, jest specjalna dbałość o symbole należące do narodu. Używanie godła i flagi powinny być zgodne z wzorcami ustalonymi w ustawie. W związku z tym podczas kupowania nowych godeł oraz flag musimy upewnić się, że są one zgodne z wzorami zawartymi w ustawie. W naszym państwie nie ma wymogu otrzymania licencji na wytwarzanie godeł i flag.

W rezultacie osiągalne na rynku godła szkolne a także flagi niebywale często nie spełniają wymogów ustawowych, np. wymaganych proporcji, barw, odcieni, kształtów itp. Godło powinno znaleźć się we wszystkich miejscach urzędowych, salach posiedzeń, salach wykładowych a także lekcyjnych, które należą do: organów państwowych, organów gmin, powiatów, samorządów województw, szkół a także placówek oświatowo-wychowawczych, klubów poselskich, senackich i parlamentarnych. Na zewnętrznej stronie gmachu godło powinno zawisnąć po prawej stronie albo nad wejściem, a niżej tablica z nazwą instytucji. Wewnątrz godło musi znaleźć się w pomieszczeniu, najlepiej na wprost wejścia, nad biurkiem czy też odrębnej ścianie w miejscu zauważalnym od wejścia.

Na tej samej ścianie albo jej części, na jakiej umieszczono godło, nie można zamieszczać odrębnych obiektów przykładowo kalendarzy, obrazów, zdjęć i tak dalej. W salach lekcyjnych godło szkolne musi znaleźć się nad tablicą.


Godła Polski dla szkół oraz instytucji

Zgodnie z art. 28 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Korona została przywrócona 31 grudnia 1989 r. ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (art. 1 p. 19). Jednakże nowy wzór godła został wprowadzony dopiero 22 lutego 1990 r. ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej. Teks jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000.

Zasady Ogólne.

Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp. Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy orzeł). W heraldyce przyjmuje się odwrotny kierunek patrzenia, t. j., nie z punktu widzenia obserwatora, ale z punktu widzenia godła lub flagi.

Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek. Poza wizerunkiem godła zgodnym z ustawą, możliwe jest eksponowanie wizerunku orła artystycznie przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego. Nie należy używać godła z okresu PRL z dorobioną koroną.

Art. 3. ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych: "Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności w pomieszczeniach: urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych należących do:  
1) organów państwowych;  
2) organów gmin, powiatów, samorządów województw oraz związków jednostek samorządu terytorialnego;  
3) klubów, kół i zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich;  
4) jednostek Sił Zbrojnych;  
5) szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;  
6) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą."


Zasady umieszczenia godła w siedzibie szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej zobowiązanej do umieszczania godła.

I. Na zewnątrz.  Tablica z godłem po prawej stronie lub nad wejściem do budynku oraz tablica z nazwą instytucji, po prawej stronie, poniżej godła, jeżeli w budynku jest kilka typów szkół, na budynku należy umieścić jedną tablicę z godłem, a poniżej tablice z nazwami poszczególnych szkół.  

II. Wewnątrz (pomieszczenia urzędowe, sale posiedzeń, sale wykładowe i lekcyjne).  Pomieszczenia urzędowe należy rozumieć jako: gabinet dyrektora, gabinet zastępców dyrektora, sekretariat szkoły, gabinet kierownika administracyjnego, księgowość i administrację, gabinety kierownika kształcenia zawodowego, kierownika praktyki zawodowej, kierownika Powiatowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, pokój nauczycielski, sale lekcyjne, aula szkolna, biblioteka, gabinet pielęgniarki szkolnej, portiernia.

III. Pozycja godła w pomieszczeniu.  Najlepiej na ścianie na wprost wejścia, nad biurkiem albo na innej ścianie w miejscu widocznym od wejścia. Na tej samej ścianie lub części ściany, na której umieszczone jest godło, nie należy umieszczać innych obiektów (np. kalendarzy, obrazów, zdjęć, itp.); - w salach lekcyjnych godło powinno znajdować się ponad tablicą w centralnej części ściany.


 

Wróć do strony głównej