O prowadzeniu dzienników lekcyjnych z aktów prawnych.

Każda szkoła zobowiązana jest prowadzić dla każdego oddziału dziennik lekcyjny.
W dzienniku tym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.
 
Do dziennika lekcyjnego wpisuje się:
- nazwiska i imiona uczniów,
- daty i miejsca urodzenia uczniów,
- adresy ich zamieszkania,
- imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów),
- adresy zamieszkania uczniów, tygodniowy plan zajęć edukacyjnych
- imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia
 
W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się:
- obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych,
- tematy przeprowadzonych zajęć, 
- oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
- oceny zachowania.
 
opracowanie: www.dlaszkoly.com.pl

 

Kilka zasad wydawania indeksów ...

Indeksy mogą wydawać szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych tj. podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i centra kształcenia ustawicznego (§ 3 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.).
 
Indeksy może wydawać szkoła dla dorosłych kształcąca w formie zaocznej, szkoła dla dorosłych kształcąca w formie stacjonarnej i szkoła policealna dla młodzieży (§ 14 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 19 lute¬go 2002 r.).
Indeks jest dokumentem potwierdzającym uzyskane oceny i złożenie egzaminów (§ 14 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.).
 
Po zakończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, uczeń szkoły policealnej dla młodzieży oraz słuchacz szkoły dla dorosłych, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy (§ 6 ust. 2 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.). Indeksy wydawane przez szkołę opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły (§ 14 ust. 7 i 10 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.). Indeksy podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci dyrektora szkoły powinien być wyraźny (§ 14 ust. 9 i 10 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.). W indeksach, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów (ust. 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.).

Kilka zamian wynikających z rozporządzeń z 28 maja 2010r.

Indeksy, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, prowadzone są na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole (§ 35 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.). Indeksy, na drukach według dotychczasowych wzorów, mogły być zakła¬dane do roku szkolnego 2010/2011 włącznie (§ 35 ust. 2 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.). Indeksy są drukami ścisłego zarachowania (§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.).
 
opracowanie: www.dlaszkoly.com.pl

 

O ewidencji dokumentów szkolnych słów kilka ...

Szkoła powinna prowadzić imienną ewidencję wydanych (§ 5 ust. 2, § 17 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.):
1. świadectw ukończenia szkoły,
2. indeksów,
3. legitymacji szkolnych,
4. świadectw dojrzałości dla absolwentów szkół ponad gimnazjalnych,
5. aneksów do świadectw dojrzałości,
6. dyplomów,
7. zaświadczeń, przekazywanych szkole przez komisję okręgową.
 
Prowadzona ewidencja dokumentów powinna zawierać (§ 5 ust. 2, § 17 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.):
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. numer PESEL ucznia/słuchacza albo absolwenta. W przypadku gdy uczeń albo absolwent nie ma numeru PESEL, na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i innych drukach szkolnych, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL, wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. numer wydanego dokumentu,
4. datę odbioru dokumentu,
5. podpis ucznia albo absolwenta.
 
Wpisów w księdze ewidencji, w księdze uczniów oraz w księdze wychowanków dokonuje się na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, wychowanka, innych dokumentów zawierających dane podlegające wpisowi do odpowiedniej księgi oraz informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły (§ 6 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.)
 
Księgę ewidencji prowadzi też przedszkole oraz szkoła podstawowa, w której dzieci odbywają roczne przygotowanie przedszkolne oraz podlegają obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły. 
 
Do księgi ewidencji wpisuje się:
1. według roku urodzenia:
• imię (imiona) i nazwisko,
• datę i miejsce urodzenia,
• numer PESEL,
• adres zamieszkania dziecka,
• imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, adresy ich zamieszkania;
2. informacje o:
• przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
• spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia ten obowiązek w tej formie,
• objęciu dziecka w wieku powyżej 6 lat, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym, ze wskazaniem tego orzeczenia,
• szkole, w tym o szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
• spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,
• odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, ze wskazaniem decyzji dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie której nastąpiło odroczenie (§ 3a ust. 2 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.). 
 
Gimnazjum powinno prowadzić księgę ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami szkoły podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie gimnazjum. 
 
Do takiej księgi ewidencji wpisuje się:
1. według roku urodzenia:
• imię (imiona) i nazwisko,
• datę i miejsce urodzenia,
• numer PESEL,
• adres zamieszkania dziecka,
• imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, adresy ich zamieszkania;
2. informacje o:
• szkole, w tym o szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w którym dziecko spełnia obowiązek szkolny, spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora gimnazjum, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny poza szkołą (§ 3b ust. 2 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.).
 
Każda szkoła zobowiązana jest bezwzględnie prowadzić księgę uczniów
 
Do księgi uczniów wpisuje się (§ 4 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.):
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. datę i miejsce urodzenia,
3. numer PESEL,
4. adres zamieszkania ucznia,
5. imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)
6. adresy ich zamieszkania,
7. datę przyjęcia ucznia do szkoły,
8. klasę, do której ucznia przyjęto,
9. datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. 
 
Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły (§ 4 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.).
 
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii oraz placówki zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania muszą prowadzić księgę wychowanków
 
Do księgi wychowanków wpisuje się:
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. datę i miejsce urodzenia wychowanka,
3. numer PESEL wychowanka,
4. imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów),
5. adresy ich zamieszkania,
6. adres dotychczasowego miejsca zamieszkania wychowanka,
7. datę przyjęcia do placówki,
8. datę i przyczynę skreślenia z listy wychowanków,
9. nazwę i adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony.
 
W przypadku gdy dziecko, uczeń lub wychowanek nie posiadają numeru PESEL, do księgi ewidencji wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (§ 5a rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.).
 
Dnia 1 marca 2011 r. upłynął czas na uzupełnienie o numer PESEL (§ 2 rozporządzenia MEN z 24 sierpnia 2010 r.):
1. ksiąg ewidencji,
2. ksiąg uczniów,
3. ksiąg wychowanków. 
 
Przedszkole i szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzą imienną ewidencję wydanych legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych
 
Ewidencja winna zawierać:
1. imię (imiona) i nazwisko dziecka,
2. numer wydanej legitymacji,
3. datę odbioru legitymacji,
4. podpis rodzica odbierającego legitymację (§ 5 ust. 5 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.).
 

opracowanie: www.dlaszkoly.com.pl


 

Zasady sporządzania duplikatów świadectw szkolnych

Otrzymujemy od Państwa sporo zapytań dotyczących sporządznia duplikatów świadectw i druków na jakich powinnny być one wydawane. Poniżej krótki tekst na ten temat. Mamy nadzieję, że wyjaśni on Pańswtu wiele wątpliwości.
 
Szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia lub innego dokumentu dotyczącego przebiegu nauczania albo nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego, egzaminów eksternistycznych lub egzaminu dojrzałości (§ 22 ust. 2 i 11 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.).
 
Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia są jednak wyjątki od tej zasady.
 
Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz „Duplikat”, a na końcu dokumentu:
1. umieścić wyrazy „oryginał podpisali”,
2. wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, dyplomu, zaświadczenia lub innego dokumentu dotyczącego przebiegu nauczania albo stwierdzić nieczytelność podpisów,
3. zamieścić datę wydania duplikatu,
4. opatrzyć pieczęcią urzędową (z wyjątkiem dotyczącym egzaminów).
Na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta (§ 22 ust. 3 i 11 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.).
 
W przypadku gdy szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty ma odpowiednio dokumentację przebiegu nauczania, dokumentację sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego, egzaminów eksternistycznych lub egzaminu dojrzałości, a brak jest druku świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę, komisję okręgową lub kuratora oświaty formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia. Oznacza to, że taki formularz musimy opracować we własnym zakresie w układzie podobnym do układu oryginalnego dokumentu. (§ 22 ust. 4 i 11 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.). 
 
Duplikaty świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości i odpisów świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i odpisów aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania wydawanych przez komisje okręgowe są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej (§ 22 ust. 5 i 11 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.).
 
Na dokumencie, na podstawie którego wydano duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia lub innego dokumentu dotyczącego przebiegu nauczania, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (§ 22 ust. 6 i 11 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010r.).
 
Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie (§ 22 ust. 7 i 11 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.).
 
W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa lub innego dokumentu dotyczącego przebiegu nauczania daje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
1. dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
2. dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną przekazuje się właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego,
3. dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą (§ 22 ust. 8 i 11 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010r.).
W przypadku zlikwidowania komisji okręgowej duplikat świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, odpisu świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia lub innego dokumentu dotyczącego przebiegu nauczania, a także nowy suplement wydaje komisja okręgowa wskazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (§ 22 ust. 9 i 11 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.).
 
W przypadku kiedy brak jest dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego, egzaminów eksternistycznych lub egzaminu dojrzałości albo nie jest ona wystarczająca do wydania duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia może nastąpić na podstawie przepisów o odtworzeniu dyplomów i świadectw ukończenia nauki, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła, komisja okręgowa, kurator oświaty albo organ właściwy do wydania duplikatu, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wydanie duplikatu nie jest możliwe (§ 22 ust. 10 i 11 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.).
 
Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, zaświadczenia lub innego druku szkolnego, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły (§ 23 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.).
 
Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji (§ 23 ust. 2 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.).
 
opracowanie: www.dlaszkoly.com.pl

 

Godła Polski dla szkół oraz instytucji

Zgodnie z art. 28 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Korona została przywrócona 31 grudnia 1989 r. ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (art. 1 p. 19). Jednakże nowy wzór godła został wprowadzony dopiero 22 lutego 1990 r. ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej. Tekst jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000.
 
Zasady Ogólne.
 
Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp. Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy orzeł). 
W heraldyce przyjmuje się odwrotny kierunek patrzenia, t. j., nie z punktu widzenia obserwatora, ale z punktu widzenia godła lub flagi.
 
Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek. Poza wizerunkiem godła zgodnym z ustawą, możliwe jest eksponowanie wizerunku orła artystycznie przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego. Nie należy używać godła z okresu PRL z dorobioną koroną.
 
Art. 3. ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych: „Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności w pomieszczeniach: urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych należących do:  
  • organów państwowych;  
  • organów gmin, powiatów, samorządów województw oraz związków jednostek samorządu terytorialnego;  
  • klubów, kół i zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich;  
  • jednostek Sił Zbrojnych;  
  • szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;  
  • przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą.”
 
Zasady umieszczenia godła w siedzibie szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej zobowiązanej do umieszczania godła.
 
I. Na zewnątrz.  Tablica z godłem po prawej stronie lub nad wejściem do budynku oraz tablica z nazwą instytucji, po prawej stronie, poniżej godła, jeżeli w budynku jest kilka typów szkół, na budynku należy umieścić jedną tablicę z godłem, a poniżej tablice z nazwami poszczególnych szkół.  
 
II. Wewnątrz (pomieszczenia urzędowe, sale posiedzeń, sale wykładowe i lekcyjne).  Pomieszczenia urzędowe należy rozumieć jako: gabinet dyrektora, gabinet zastępców dyrektora, sekretariat szkoły, gabinet kierownika administracyjnego, księgowość i administrację, gabinety kierownika kształcenia zawodowego, kierownika praktyki zawodowej, kierownika Powiatowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, pokój nauczycielski, sale lekcyjne, aula szkolna, biblioteka, gabinet pielęgniarki szkolnej, portiernia.
 
III. Pozycja godła w pomieszczeniu.  Najlepiej na ścianie na wprost wejścia, nad biurkiem albo na innej ścianie w miejscu widocznym od wejścia. Na tej samej ścianie lub części ściany, na której umieszczone jest godło, nie należy umieszczać innych obiektów (np. kalendarzy, obrazów, zdjęć, itp.); - w salach lekcyjnych godło powinno znajdować się ponad tablicą w centralnej części ściany.
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na www.godla.edu.pl 

Wróć do strony głównej