Zadajemy Pytania.

Odpowiedzi na nasze pytania udziela Pani Kurator Halina Mielcarek.

 


Pytanie
Co powienien zawierać temat wpisany w dzienniku lekcyjnym przez nauczyciela w szkole?
 
Odpowiedź
Zgodnie z przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia przez szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, w dzienniku zajęć zapisuje się mi. tematy prowadzonych zajęć (§ 7 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.). Jest to jedyna podstawa prawna mówiąca na ten temat. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w szkole, w tym też za prowadzenie dzienników zajęć przez nauczycieli, dlatego ma on prawo ustalić wzór zapisu tematu zajęć obowiązujący w szkole (§ 23 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.). Nauczyciel opracowując tematy poszczególnych zajęć musi potwierdzać zapisem realizację treści nauczania, które znajdują się w programie nauczania (§ 7 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.).

Pytanie
Uczeń zgubił legitymację szkolną zaraz po zakończeniu nauki w liceum. Następnie wystąpił o wydanie duplikatu zagubionego dokumentu. Mimo to odmówiono mu, gdyż nie był już uczniem szkoły, jednak legitymacja była jeszcze ważna i uprawniała do zniżek. Czy postąpiono prawidłowo?
 
Odpowiedź
Szkoła powinna wydać duplikat legitymacji z tym samym terminem ważności, oczywiście po zastosowaniu procedur i opłat z tym związanych. Po wpłaceniu odpowiedniej kwoty w szkole uczniowi trzeba wydać duplikat legitymacji.

Pytanie
Czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym dyrektor szkoły może samodzielnie podjąć decyzję o całkowitej rezygnacji z prowadzenia dziennika lekcyjnego w formie papierowej i prowadzić jedynie dziennik w formie elektronicznej?

Odpowiedź
Dyrektor szkoły nie może samodzielnie podjąć decyzji o rezygnacji z dziennika w formie papierowej. Dziennik lekcyjny prowadzony tylko w formie elektronicznej może być prowadzony jedynie za zgodą organu prowadzącego szkołę. Nie jest jednak potrzebna zgoda organu nadzoru pedagogicznego (§ 20a ust. 2 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.).


Pytanie
Zgodnie z nowym rozporządzeniem trzeba wpisywać do księgi uczniów numer PESEL. Czy w związku z tym należy  założyć nową księgę już z rubryką na PESEL czy najpierw zakończyć starą?

Odpowiedź
Księgi uczniów powinno się wypełnić do końca i dopiero wówczas rozpocząć nową księgę, kontynuując oczywiście wpisy i numerację. Na ostatniej stronie księgi uczniów powien znajdować się opis podstawowych zasad jej wypełniania. Opis ten zawiera parę ważnych przypomnień, np. które dane wpisywane do księgi uczniów mają być w niej zamieszczane na podstawie dowodu osobistego, a które na podstawie oświadczenia. Jest tam także wskazówka mówiąca o tym, że nie wolno zakładać następnej księgi dopóki aktualna księga nie zostanie wykorzystana w do końca.


Pytanie
Jeżeli w skład zespołu szkół wchodzi oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum to czy muszą one prowadzić osobno księgi dla szkoły podstawowej, gimnazjum i oddziału przedszkolnego? Czy też wystarczy wpisać dzieci z oddziału przedszkolnego do ksiąg szkoły podstawowej?

Odpowiedź
Nie ma potrzeby prowadzenia osobnych ksiąg dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Należy je ująć jedynie w księdze ewidencji. Wpisu do księgi uczniów tych dzieci nie dokonuje się ponieważ nie podlegają one jeszcze obowiązkowi szkolnemu, tylko obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

Należy przy tym pamiętać, że w szkole, która wchodzi w skład zespołu szkół muszą być prowadzone - księga ewidencji dzieci (do niej należy wpisywać wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie działania szkoły) oraz księga uczniów (do niej trzeba wpisywać wszystkich, którzy rozpoczęli naukę w konkretnej szkole albo dołączyli podczas roku roku szkolnego).


opracowanie: www.dlaszkoly.com.pl


 

Wróć do strony głównej